2016-05-09
კობა გელაშვილი

მონაცემთა სტრუქტურები

სასწავლო მასალები

მონაცემთა სტრუქტურების ერთსემესტრიანი კურსი ფორმატით: 1 ლექცია + 1 ლაბ + 1 პრაქტიკული

ლექცია
ლაბორატორია
პრაქტიკული