2016-05-09
კობა გელაშვილი

მონაცემთა სტრუქტურები

სასწავლო მასალები

დაპროგრამების საფუძვლების ერთსემესტრიანი კურსი, კვირაში 1 ლექცია + 1 ლაბ + 1 პრაქტიკული, ორიენტირებული პრაქტიკული დაპროგრამების ჩვევების განვითარებაზე. ლაბორატორიულ მეცადინეობებში გამოიყენება რამდენიმე განსხვავებული კომპილერი. არსებითადაა გამოყენებული პროფესორების: ირინა ხუციშვილის და კობა გელაშვილის „დაპროგრამების საფუძვლების“ ელექტრონული სახელმძღვანელოს მასალები.

ლექცია
ლაბორატორია
პრაქტიკული