2016-10-02
კობა გელაშვილი

დაპროგრამების საფუძვლები - C++

სასწავლო მასალები

დაპროგრამების საფუძვლების ერთსემესტრიანი კურსი ფორმატით: კვირაში 1 ლექცია + 1 ლაბ + 1 პრაქტიკული, ორიენტირებული პრაქტიკული დაპროგრამების ჩვევების განვითარებაზე. ბოლო თემები ეთმობა კლასებს, C++ ენის ბიბლიოთეკებში წარმოდგენილს და მომხმარებლის მიერ შექმნილს. ლაბორატორიული მეცადინეობები მომზადებულია Visual Studio-ს გარემოში. წარმოდგენილი კურსის გაგრძელებად მოიაზრება "ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++ ენაზე“ და „მონაცემთა სტრუქტურები“. კურსი მომზადებულია პროფესორების: ირინა ხუციშვილის და კობა გელაშვილის მიერ

ლექცია
პრაქტიკული