2018-09-18
კობა გელაშვილი

დისკრეტული სტრუქტურები

სასწავლო მასალები

ერთი სემესტრი, კვირაში სამი საათი

ლექცია