2018-09-19
კობა გელაშვილი

მათემატიკური დაპროგრამება და AMPL

სასწავლო მასალები

ლექციებში გამოყენებულია 2009 წელს დაბეჭდილი სახელმძღვანელოს მასალები. ავტორები: კ. გელაშვილი, დ. დევაძე, ლ. ალხაზიშვილი, ბ. ღვაბერიძე, ფ. დვალიშვილი. ლაბორატორიული თემები მომზადებულია ინტერნეტში მოძებნილი მასალების საფუძველზე.

ლექცია
ლაბორატორია