2018-09-19
კობა გელაშვილი

ოპერაციათა კვლევის ელემენტები

სასწავლო მასალები

ერთსემესტრიანი კურსი, კვირაში 3 საათის მოცულობით

ლექცია
ლაბორატორია