2018-09-23
კობა გელაშვილი

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++ -ში

სასწავლო მასალები

ერთსემესტრიანი საწყისი კურსი, კვირაში სამი საათი

ლექცია