2019-09-26
კობა გელაშვილი

პარალელიზმი და მრავალდინებიანობა C++ -ში

სასწავლო მასალები

კურსში ძირითადად გამოყენებულია მასალები ენტონი ვილიამსის (Anthony Williams) წიგნიდან "C++ Concurrency in Action", Second Edition. სხვა მასალების წყაროები აგრეთვე მითითებულია

ლექცია